Hướng dẫn màn hình HMI Fama

Truyền thông Micro850 vs Emerson VIM2

Kết nối truyền thông PLC Micro850 vs Emerson VIM2Kiểu kết nối: Ethernet IP

Giao thức: CIP

Phần cứng: Allen-Bradley Micro850,  Emerson VIM2

Nhận xét