TwinCAT 3 EP2: Sửa lỗi Intel VT-x (4120, 0x1018) khi chạy real-time

 Lỗi "Error starting TwinCAT system" khi chạy TwinCAT 3


Trong quá trình mới sử dụng, khi chuyển chế độ TwinCAT 3 từ chế độ Config Mode sang chế chế độ Run Mode trên máy tính, có thể phát sinh lỗi Intel VT-x với nội dung thông báo như hình bên dưới:


Thông báo lỗi đầy đủ sẽ hiển thị với 2 tin nhắn như sau:

TwinCAT system:

" Error starting TwinCAT system!

Init4\RTime: Start Interupt: Tiker started >> AdsError: 4120

(0x1018, RTime: enter real-time mode fail: Intel VT-x extension not enabled (in Bios)!)

For further infomation start the event viewer and open the application log. "


Target system reports a fatal error:

" TwinCAT system (10000): Sending ams command >> Init4\RTime: Start Interupt: Tiker started >> AdsError: 4120

(0x1018, RTime: enter real-time mode fail: Intel VT-x extension not enabled (in Bios)!) << failed ! "


Hướng dẫn khắc phục lỗi Intel VT-x extension not enabled:

Vào trong phần cài đặt của BIOS, Enable chức năng [Intel (R) Virtualization Technology]
Xem thêm:

Nhận xét