TwinCAT 3 EP2: Sửa lỗi "System clock setup fail"

Lỗi "System clock setup fail" trong TwinCAT 3 và cách khắc phụcTwinCAT 3 Ads Error 4115 | www.plc.today


Tin nhắn thông báo lỗi:
Error starting TwinCAT system !
Init4\RTime: Start Interrupt: Ticker started >> AdsError: 4115
(0x1013, RTIME: system clock setup fails.
Hint: On Windows8 system and above execute win8settick.batin TwinCAT\3.1\ System as administrator and rebot.)
For further infomation start the event viewer an open the application log.

Hướng dẫn sửa lỗi:
  1. Mở lệnh "Command prompt" từ thanh Start của Windows
  2. Chọn chạy lệnh ở chế độ administrator
  3. Điều hướng vào địa chỉ "C:\TwinCAT\3.1\System" bằng lệnh "cd C:\TwinCAT\3.1\System"
  4. Thực thi file "win8settick.bat"
  5. Khởi động lại máy tính
  6. Thử lại các bước từ 1 đến 5 nếu vẫn chưa thành công !

Xem thêm:

Nhận xét