Hướng dẫn màn hình HMI Fama

TwinCAT yêu cầu mật khẩu khi mở file .pro

 File PLC Beckhoff được khóa mã
Nhận xét