S7 PLCSIM: Cách sửa đổi giá trị đúng là gì?

Hỏi:
Câu hỏi ngớ ngẩn đang đến... Khi tôi muốn sửa đổi một giá trị, cách tốt nhất/đúng là gì?

Hiện tại, tôi đang nhập giá trị (ví dụ: "5500"), sau đó nhấn Enter.

Tuy nhiên, khi làm như vậy, nó thay đổi giá trị trong ô dưới nó, thường là thay đổi thành số không.

Có cách nào để sửa đổi giá trị mà không thay đổi bất kỳ giá trị nào khác không? Cảm ơn.

Nhận xét