Hướng dẫn màn hình HMI Fama

Bảng mã lỗi/ cảnh báo Driver Servo RS CSD5

 RS Atuomation CSD5 - Mã lỗi/ cảnh báoHướng dẫn đọc thông tin trên màn hình hiển thị của Driver Servo:

Bảng mã cảnh báo:Nhận xét